1272

UCHWAŁA RADY GMINY PRZEWORNO

z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika  polderowego  „Przeworno”  na rzece  Krynce w gminie Przeworno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy – Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst ustawy – Dz. U. Nr 15/99, poz. 139; z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIII/133/2000 Rady Gminy Przeworno z dnia
4 października 2000 roku Rada Gminy Przeworno uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika polderowego „Przeworno” na rzece Krynce w gminie Przeworno.

 

 

 

 


§ 1

Przepisy ogólne

1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika polderowego „Przeworno” na rzece Krynce w gminie Przeworno zwany jest dalej w niniejszej uchwale miejscowym planem.

2.  Miejscowym planem objęta jest część obszaru doliny rzeki Krynki na odcinku od km 15 + 350 do km 17 + 350, w granicach obrębów wsi: Przeworno, Cierpice i Karnków (przysiółek Korona).

3.  Obowiązują ustalenia miejscowego planu zawarte w treści niniejszej uchwały oraz w rysunku miejscowego planu, który jako integralna część miejscowego planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4.  Oznaczenia graficzne w rysunku miejscowego planu są obowiązujące w zakresie:

4.1. ściśle określonych liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu bądź odmiennych zasadach zagospodarowania,

4.2. zasadach obsługi komunikacyjnej terenów,

4.3. przeznaczenia terenów.

Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku miejscowego planu, w tym orientacyjne linie rozgraniczające poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu, nie są obowiązujące.

5.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

5.1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Przeworno,

5.2. rysunku miejscowego planu – należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu opracowany na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5.3. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

5.4. terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym w miejscowym planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku miejscowego planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony numerami i symbolami literowymi, na którym obowiązują te same ustalenia miejscowego planu.

6.  Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu jest:

6.1. określenie zasad retencji wód powodziowych z części zlewni rzeki Krynki, powyżej projektowanego zbiornika,

6.2. ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych w dolinie rzeki Krynki, poniżej projektowanego zbiornika.

6.3. określenie zasad retencji wód rzeki Krynki, o stałym poziomie piętrzenia dla celów rolniczych i rekreacyjnych.

§ 2

Ustalenia formalno-prawne

1.  Uchwalony miejscowy plan jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie gospodarki przestrzennej i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania dla terenów położonych w jego granicach.

2.  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w miejscowym planie.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu są nieważne.

3.  Dla terenów położonych w granicach miejscowego planu, określonych w § 1 pkt 2  niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno, uchwalonego przez Radę Gminy Przeworno uchwałą nr V/29/94 z dnia 29 listopada 1994 roku.

§ 3

Funkcja terenu

1.  Podstawową funkcją projektowanego zbiornika polderowego „Przeworno” na rzece Krynce o maksymalnym poziomie piętrzenia wody w wysokości rzędnej 186,0 m npm jest redukcja gwałtownych wezbrań powodziowych rzeki, a tym samym:

   zapewnienie bezpieczeństwa ludności zamieszkującej tereny zagrożone powodzią,

   ochrona użytków rolnych i leśnych oraz wartościowych siedlisk przyrodniczych położonych w dolinie rzeki Krynki, poniżej projektowanego zbiornika.

2.  Dla części projektowanego zbiornika polderowego o stałym poziomie piętrzenia wody w wysokości rzędnej 185,0 m npm przypisuje się funkcję rolniczą oraz jako dodatkową funkcję rekreacyjną.

Strefy dostępu do brzegów zbiornika dla celów rekreacyjnych oznaczono w rysunku miejscowego planu symbolem literowym „WR”.

Po realizacji zbiornika polderowego dla terenów położonych na zapleczu wyznaczonych stref dostępu należy opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów zagospodarowania i zabudowy rekreacyjnej, zgodnie ze wskazaniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno”.

W miejscowych planach należy m.in. wyznaczyć trasy ścieżek rowerowych, łączących tereny rekrea-cyjne wokół zbiornika z sąsiednimi wsiami.

§ 4

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

1.  Ściśle określonymi liniami rozgraniczającymi wyodrębniono w miejscowym planie tereny o różnym przeznaczeniu lub odmiennych zasadach zagospodarowania. Tereny te oznaczone są w rysunku miejscowego planu następującymi symbolami:

1 WT – Teren zespołu urządzeń hydrotechnicznych zbiornika polderowego w km 15 + 350 rzeki Krynki, w skład którego wchodzą:

   zapora o długości ca 500 m i maksymalnej wysokości ca 5,3 m,

   blok urządzeń zrzutowych z przepławką dla ryb,

   droga dojazdowa w koronie zapory włączona do drogi powiatowej nr 45415, szerokość korony drogi 6,0 m, w tym jezdnia o szerokości 5,0 m i jednostronne pobocza 1,0 m, droga zabezpiecza jedynie dojazd do urządzeń hydrotechnicznych zbiornika polderowego i kończy się placem manewrowym do zawracania,

   opaska drenażowa, na północnym obrzeżu zapory,

   niecka wypadowa dla wód rzeki Krynki,

   ujęcie kanału Młynówki.

Funkcją powyższych urządzeń jest piętrzenie wody w zbiorniku polderowym oraz regulacja przepływu wody w rzece i kanale Młynówki, zgodnie z warunkami  określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym i przepisach szczególnych.

Realizacja zapory winna być wykonana w sposób zapewniający stabilizację korpusu drogi powiatowej nr 45415 relacji Karnków – Przeworno, z dodatkowym zabezpieczeniem jej przed nasiąkaniem.

2 WP – Teren północnej części projektowanego zbiornika polderowego, zawarty pomiędzy zespołem urządzeń hydrotechnicznych (1WT) a drogą powiatową nr 45489, relacji Cierpice – Karnków (4 KZ).

Zbiornik „suchy” o funkcji przeciwpowodziowej, umożliwiający retencję wód powodziowych do wysokości rzędnej 186,0 m npm.

W obrębie zbiornika „suchego” wyznacza się orientacyjny zasięg zbiornika „mokrego” o funkcji rolniczej i rekreacyjnej, o wymodelowanej czaszy dla stałego piętrzenia wody w poziomie rzędnej 185,0 m npm.

Dla terenu zbiornika „mokrego” wprowadzono dodatkowe oznaczenie graficzne w rysunku miejscowego planu.

Brzegi zbiornika „suchego” i „mokrego” należy wymodelować w sposób naturalny.

Z brzegów zbiornika „mokrego” należy zapewnić szeroki dostęp do lustra wody od strony wschodniej i zachodniej dla celów rekreacyjnych. Strefy dostępu oznaczono w rysunku miejscowego planu symbolem literowym „WR”.

W obrębie zbiornika „mokrego” niezbędne jest podjęcie działań związanych z regulacją przebiegu kanału dopływowego rzeki Krynki i kanału Młynówki i powiązanie ich z projektowanym blokiem urządzeń zrzutowych w obrębie zapory. We wschodniej części zbiornika „mokrego” dopuszcza się eksploatację złoża gliny pylastej dla potrzeb formowania zapory.

Zasięg eksploatacji wskazano graficznie w rysunku miejscowego planu.

3 WP – Teren południowej części projektowanego zbiornika polderowego.

Zbiornik „suchy” o funkcji przeciwpowodziowej, umożliwiający retencję wód powodziowych do wysokości rzędnej 186,0 m npm.

Północną granicą terenu „3 WP” jest droga powiatowa nr 45489 relacji Cierpice – Karnków („4 KZ”).

W obrębie zbiornika „suchego” wyznacza się orientacyjny zasięg obszaru cofkowego dla zbiornika „mokrego”, zawartego w granicach terenu „2 WP”.

Dla obszaru cofkowego wprowadzono dodatkowe  oznaczenie graficzne w rysunku miejscowego planu.

Czaszę obszaru cofkowego należy wymodelować w sposób, zapewniający głębokość zalewu minimum 1,0 m.

Dopuszcza się rolnicze użytkowanie w ograniczonym zakresie terenu części zbiornika „suchego” poza obszarem cofkowym. W tej części zbiornika „suchego” należy wyrównać powierzchnię jego dna, likwidując istniejące tu zagłębienia terenowe.

Brzegi zbiornika „suchego” i obszaru cofkowego należy wymodelować w sposób naturalny.

4 KZ – Droga powiatowa nr 45489 relacji Cierpice – Karnków, w pasie linii rozgraniczających, o szerokości 20,0 m:

   droga jednojezdniowa, o dwóch pasach ruchu,

   szerokość korony drogi 7,5 m, w tym jezdnia o szerokości 5,5 m i obustronne pobocza po  1,0 m.

W ciągu linii rozgraniczających drogi należy zachować istniejące drzewa.

Droga wymaga modernizacji, wraz z przebudową mostu na rzece, celem zapewnienia swobodnego przepływu wód powodziowych z części zbiornika polderowego „3 WP” do „2 WP”.

Istniejący przebieg trasy drogi utrzymuje się bez zmian.

W ciągu drogi stworzyć możliwość realizacji jednokierunkowej ścieżki rowerowej.

5 KL – Droga gminna – łącznik pomiędzy drogami powiatowymi nr 45489 i 45415:

   droga jednojezdniowa, o dwóch pasach ruchu,

   szerokość korony drogi 6,50 m, w tym jezdnia o szerokości 5,0 m i obustronne pobocza po 0,75 m.

Istniejący przebieg trasy drogi utrzymuje się bez zmian. W ciągu drogi stworzyć możliwość realizacji jednokierunkowej ścieżki rowerowej. Droga wymaga modernizacji w aspekcie zapewnienia swobodnego przepływu wód powodziowych z części zbiornika polderowego „3 WP” do „2 WP”.

Szerokość drogi w pasie linii rozgraniczających – 15,0 m.

6 WO – Pas użytków rolnych o szerokości 10,0 m, wokół projektowanego zbiornika polderowego, stanowiący strefę ochronną zbiornika polderowego w jego części „suchej”.

7 WR – Strefy dostępu do brzegów zbiornika polderowego o stałym poziomie piętrzenia, dla celów rekreacyjnych.

§ 5

Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury

technicznej i komunikacji

1.  Zachowuje się bez zmian trasy przebiegu istniejących, napowietrznych linii elektroenergetycznych:

   średniego napięcia 20 kV L-778,

   niskiego napięcia od stacji transformatorowej R-776-21 we wsi Cierpice do przysiółka Korona we wsi Karnków.

W uzgodnieniu z właścicielem sieci elektroenergetycznej należy skutecznie zabezpieczyć podpory tej linii przed zalewem powodziowym.

2.  Zachowuje się bez zmian trasy przebiegu istniejącego wodociągu DN 100 i doziemnego kabla telefonicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 45415, relacji Przeworno – Karnków.

Na odcinku projektowanej niecki wypadowej dla kanału rzeki Krynki wodociąg i kabel telefoniczny należy podwiesić do konstrukcji nowego mostu.

3.  Dojazd do zespołu urządzeń hydrotechnicznych zapory, z drogi powiatowej nr 45415 relacji Przeworno – Karnków, zapewnia projektowana droga dojazdowa na zasadach określonych w rysunku miejscowego planu.

4.  Dla drogi powiatowej nr 45489 relacji Cierpice – Karnków i drogi gminnej „5 KL” obowiązują parametry geometryczne określone w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6

Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

1.  Eksploatację gliny pylastej we wschodniej części zbiornika „mokrego” należy ograniczyć wyłącznie do potrzeb związanych z budową zapory i kształtowaniem brzegów zbiornika.

2.  Humus zdjęty z terenu projektowanego zbiornika „mokrego” i obszaru cofkowego należy w pełni zagospodarować przy formowaniu skarp brzegowych zbiornika i zapory.

3.  Powierzchnię terenu w obrębie południowej części zbiornika „suchego” należy wyrównać, eliminując w ten sposób możliwość tworzenia się zagłębień bezodpływowych wypełnionych wodą.

4.  Brzegi poszczególnych akwenów zbiornika polderowego należy ukształtować w sposób harmonizujący z krajobrazem naturalnym.

5.  Drzewa rosnące w obrębie zbiornika „mokrego” przeznacza się do wycięcia, zaś drzewa w zasięgu akwenów „suchych” utrzymuje się bez zmian.

6.  Drewno pni wyciętych drzew należy zagospodarować dla potrzeb opałowych i przetwórstwa, karcze tych drzew usunąć na gminne składowisko odpadów w Przewornie.

7.  Celem zachowania czystości wody w zbiorniku, o stałym poziomie piętrzenia, należy zastosować system oczyszczania wód Potoku Cierpickiego poprzez realizację w korycie potoku, poza granicami opracowania miejscowego planu, wstępnego zbiornika, pełniącego funkcję „roślinnej oczyszczalni ścieków”.

Dopuszcza się inne rozwiązanie technologiczne gospodarki ściekowej dla wsi Cierpice.

8.  W związku z realizacją zbiornika polderowego regulacji wymaga koryto rzeki Krynki powyżej i poniżej projektowanej zapory. Koryto rzeki Krynki powyżej zbiornika należy zrenaturyzować.

9.  Dopuszcza się rolnicze użytkowanie w ograniczonym zakresie terenów zawartych w zasięgu części „suchej” zbiornika polderowego oraz wyznaczonej wokół niego strefy ochronnej.

Teren ten może być wykorzystany jako użytki zielone, z zakazem prowadzenia zabiegów  agrochemicznych.

W obrębie użytków rolnych należy umożliwić odpływy z istniejących drenowań.

§ 7

Ochrona środowiska kulturowego

1.  Wszelkie prace ziemne i budowlane związane z realizacją zbiornika polderowego w granicach opracowania miejscowego planu winny być poprzedzone rozpoznawczymi badaniami archeologicznymi prowadzonymi pod nadzorem władz konserwatorskich.

§ 8

Ustalenia końcowe

1.  Uchwalenie miejscowego planu nie powoduje wzrostu wartości nieruchomości określonej w ust. 2 § 1 niniejszej uchwały.

2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Przeworno.

3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4.  Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

MAREK CZERWIŃSKI


 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Przeworno z dnia 24 maja 2001 r. (poz. 1272)