29

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagródki, gmina Żórawina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXV/231/98 z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagródki, Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagródki, gmina Żórawina, zwany dalej planem.

2. Granica terenu objętego planem, o którym mowa w ust. 1, określona jest na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Obowiązującymi oznaczeniami graficznymi rysunku planu są:

1) Oznaczenia regulacyjne:

a) granice opracowania,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2) Przeznaczenie terenów:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem MU,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR,

d) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem Z,

e) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem RP,

f) teren oczyszczalni ścieków, oznaczony na rysunku planu symbolem NO,

g) tereny wód otwartych, oznaczone na rysunku planu symbolem W,

h) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE.

3) Ochrona środowiska przyrodniczego:

a) istniejący drzewostan do zachowania,

b) nowe nasadzenia drzew.

4) Ochrona środowiska kulturowego – granica strefy “OW” obserwacji archeologicznej.

5) Komunikacja i liniowe urządzenia infrastruktury technicznej:

a) droga zbiorcza w ciągu drogi powiatowej nr 332, oznaczona na rysunku planu symbolem Z1/2 nr 332,

b) droga zbiorcza w ciągu powiatowej nr 334, oznaczona na rysunku planu symbolem Z1/2 nr 334,

c) droga lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem L,

d) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem D,

e) ścieżki rowerowe.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:1000,

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,

6) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

7) usługach lokalnych – należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych, związane z obsługą zespołu zabudowy wsi oraz usług uzupełniających inne funkcje, za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie przepisów szczególnych.

§ 4

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 5

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, przez co należy rozumieć obiekty wolno stojące i bliźniacze,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług wbudowanych o charakterze lokalnym, stanowiących nie więcej niż 25% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; w przypadku lokalizacji funkcji usługowych towarzyszących funkcji mieszkaniowej ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

b) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,

d) urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Ustala się, dla terenów oznaczonych symbolem MN, następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2) na terenach zainwestowanych formę nowych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia,

3) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji naziemnych, to jest parter i poddasze użytkowe,

4) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, pokryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę, kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 35° do 55°,

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy oraz zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, nie mniej niż:

a) 6 m od granicy działki z drogą lokalną i dojazdową,

b) 8 m od granicy działki z drogami powiatowymi Z1/2 nr 332 i nr 334.

3. Ustala się, dla terenów oznaczonych symbolem MN, następujące zasady podziału na działki budowlane:

1) dla obiektów wolno stojących – minimalna szerokość frontu działki wynosi 25 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2,

2) dla obiektów bliźniaczych – minimalna szerokość frontu pojedynczej działki wynosi 18 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 800 m2,

3) dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów jedynie na istniejących terenach zabudowanych, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym powierzchnia działek po podziale nie może być mniejsza niż 600 m2,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy działki wynosi 30%.

§ 6

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem MU:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – obiekty wolno stojące i bliźniacze oraz funkcje usługowe we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej, z wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie przepisów szczególnych,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

c) urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) zakazuje się lokalizacji składów oraz obiektów związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów oraz surowców wtórnych, w tym w szczególności obejmujących złomowiska, składowiska samochodów i ich poszczególnych części oraz odpadów budowlanych i przemysłowych.

2. Ustala się, dla terenów oznaczonych symbolem MU, następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2) na terenach zainwestowanych formę nowych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia,

3) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji naziemnych, to jest parter i poddasze użytkowe,

4) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, pokryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę, kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 35° do 55°,

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy oraz zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, nie mniej niż:

a) 6 m od granicy działki z drogą lokalną i dojazdową,

b) 8 m od granicy działki z drogami powiatowymi Z1/2 nr 332 i nr 334.

3. Ustala się, dla terenów oznaczonych symbolem MU, następujące zasady podziału na działki budowlane:

1) dla obiektów wolno stojących – minimalna szerokość frontu działki wynosi 25 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1200 m2,

2) dla obiektów bliźniaczych – minimalna szerokość frontu pojedynczej działki wynosi 20 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2,

3) dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym powierzchnia działek po podziale nie może być mniejsza niż 1000 m2,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy działki wynosi 40%.

§ 7

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi budownictwo mieszkaniowe zagrodowe,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług związanych z produkcją rolniczą,

b) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,

d) urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) zakazuje się lokalizacji składów oraz obiektów związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów oraz surowców wtórnych, w tym w szczególności obejmujących złomowiska, składowiska samochodów i ich poszczególnych części oraz odpadów budowlanych i przemysłowych.

2. Ustala się, dla terenów oznaczonych symbolem MR, następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2) na terenach zainwestowanych formę nowych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia,

3) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji naziemnych, to jest parter i poddasze użytkowe,

4) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, pokryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę, kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 35° do 55°,

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy oraz zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, nie mniej niż:

a) 6 m od granicy działki z drogą lokalną i dojazdową,

b) 8 m od granicy działki z drogami powiatowymi Z1/2 nr 332 i nr 334.

3. Ustala się, dla terenów oznaczonych symbolem MR, następujące zasady podziału na działki budowlane:

1) dla obiektów wolno stojących – minimalna szerokość frontu działki wynosi 25 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1500 m2,

2) dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów jedynie na istniejących terenach zabudowanych, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym powierzchnia działek po podziale nie może być mniejsza niż 1000 m2,

§ 8

1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem Z:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny zieleni urządzonej, przez co należy rozumieć zorganizowane zespoły zieleni, w tym skwery, place zabaw dla dzieci lub urządzenia sportowe i rekreacyjne terenowe, a także zieleń o charakterze izolacyjnym o zróżnicowanej wysokości,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów małej architektury i elementów reklamowych,

b) systemów melioracyjnych, w tym oczek wodnych,

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

d) miejsc parkingowych z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2. Ustala się, dla terenów oznaczonych symbolem Z, następujące warunki, zasady, standardy kształtowania urządzania terenu:

1) należy utrzymywać i konserwować zieleń, a powstałe ubytki uzupełniać zielenią zgodnie z istniejącym siedliskiem,

2) należy chronić i utrzymywać dotychczasowe ukształtowanie terenu oraz charakterystycznych form geomorfologicznych,

3) należy utrzymywać i odtwarzać istniejące systemy melioracyjne.

§ 9

1. Ustala się tereny wód otwartych, oznaczone na rysunku planu symbolem W:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny wód powierzchniowych stojących i płynących,

2) przeznaczenie uzupełniające terenu stanowią urządzenia wodne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem W ustala się obowiązek ochrony wód wraz z szatą roślinną w ich otoczeniu.

§ 10

Ustala się tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem RP:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny upraw rolnych, sadowniczych i ogrodniczych,

2) zakazuje się lokalizowania wszelkiej zabudowy,

3) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami.

§ 11

Ustala się tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami Z, L, D:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu stanowią tereny komunikacji, przy czym:

a) wyznacza się teren drogi zbiorczej w ciągu drogi powiatowej nr 332, oznaczony na rysunku planu symbolem Z1/2 nr 332, o szerokości w liniach rozgraniczających 20 m dla terenów nowej zabudowy oraz zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami na terenach zabudowanych i o minimalnej szerokości jezdni 6,5 m,

b) wyznacza się teren drogi zbiorczej w ciągu drogi powiatowej nr 334, oznaczony na rysunku planu symbolem Z1/2 nr 334, o szerokości w liniach rozgraniczających 20 m dla terenów nowej zabudowy oraz zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami na terenach zabudowanych i o minimalnej szerokości jezdni 6,5 m,

c) wyznacza się tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem L1/2 – o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m i o minimalnej szerokości jezdni 6 m,

d) wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem D – o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i o minimalnej szerokości jezdni 5 m,

e) wyznacza się ścieżki rowerowe, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

2) Dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni o funkcjach ozdobnych i ochronnych,

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego.

§ 12

1. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) sieci uzbrojenia technicznego dla głównych ciągów należy sytuować w liniach rozgraniczających ulic i przejść pieszych,

2) sieci tranzytowe przerzutu ścieków mogą być lokalizowane poza głównymi ciągami,

3) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) wyznacza się tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE,

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń,

3) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy istniejącymi obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, po uzgodnieniu z zarządcą sieci.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się obowiązek rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej, nadając jej kształt pierścienia, obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę.

4. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków:

1) należy wybudować rozdzielczą kanalizację sanitarną ciśnieniowo-grawitacyjną dla terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej ścieki należy odprowadzać do szczelnych bezodpływowych zbiorników, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) należy zlokalizować oczyszczalnię ścieków sanitarnych, oznaczoną na rysunku planu symbolem NO,

4) dopuszcza się rozwiązanie równorzędne, mające miejsce w przypadku lokowania oczyszczalni grupowej w Wojkowicach – lokalizację przepompowni tranzytowych należy przewidzieć w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z,

5) lokalną oczyszczalnię ścieków należy wykonać w technologii zapewniającej minimalizację strefy ograniczonego użytkowania do 75 m.

5. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych:

1) wody opadowe należy odprowadzać do istniejących wód powierzchniowych, po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych oraz substancji mogących pogorszyć stan odbiornika,

2) na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych po terenie, do rowów melioracyjnych.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów stałych:

1) należy zarezerwować miejsca, wyznaczone w ramach poszczególnych posesji, z zastosowaniem segregacji odpadów,

2) wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na zorganizowane wysypisko, dopuszczone przepisami szczególnymi.

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz i ogrzewania:

1) ustala się docelowo obowiązek budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z indywidualnymi reduktorami gazu dla terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, o ile zaistnieją warunki techniczne i ekonomiczne, po opracowaniu koncepcji programowej gazyfikacji wsi,

2) do czasu realizacji sieci gazowej należy stosować ogrzewanie gazowe lub olejowe, ze zbiorników stacjonarnych, lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) zakazuje się lokalizowania kotłowni wykorzystujących paliwo stałe,

4) istniejące lokalne kotłownie na paliwo stałe należy zastępować nowymi, wykorzystującymi paliwa ekologiczne.

8. Ustala się rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej lub lokalizowanie nowej, na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci telekomunikacyjnej.

§ 13

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska przyrodniczego:

1) należy zachować istniejącą zieleń zlokalizowaną wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz wprowadzić nową zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,

2) zakazuje się lokalizowania i użytkowania ferm hodowlanych o technologii szkodliwej dla środowiska,

3) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości dopuszczalnych na granicy własności terenu lub wyznaczonych decyzjami administracyjnymi stref uciążliwości,

4) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

5) nakazuje się odtworzenie i ochronę systemów melioracyjnych oraz wód otwartych wraz z szatą roślinną w ich otoczeniu.

§ 14

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska kulturowego:

1) ustala się strefę “OW” obserwacji archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu – prowadzenie wszelkich prac ziemnych w granicach strefy należy uzgadniać z Inspekcją Zabytków Archeologicznych,

2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej,

3) w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych należy zawiadomić niezwłocznie Służbę Ochrony Zabytków we Wrocławiu; inwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych,

4) wieś położona jest w rejonie występowania stanowisk archeologicznych – inwestorzy zobowiązani są do powiadamiania Inspekcji Zabytków Archeologicznych SOZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§ 15

Ustala się ograniczenia wynikające z decyzji Urzędu Wojewódzkiego i Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 31 marca 1974 r. wyznaczającej strefę ochrony pośredniej ujęć wody pitnej dla miasta Wrocławia:

1) zakazuje się odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód gruntowych, powierzchniowych oraz gruntów,

2) zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków oraz stosowania środków ochrony roślin zawierających DDT i jego pochodne oraz innych pestycydów, bez zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej,

3) zakazuje się lokalizacji inwestycji o wodochłonnym bezzwrotnym procesie produkcji,

4) zakazuje się składowania wszelkich materiałów i substancji mogących być źródłem zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych, w tym materiałów promieniotwórczych i ropopochodnych,

5) nakazuje się uporządkowanie stanu sanitarnego posesji w sposób zabezpieczający wody przed zanieczyszczeniem,

6) wszelkie prace regulacyjne i melioracyjne należy uzgadniać z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

R o z d z i a ł 3

Przepisy końcowe

§ 16

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia miejscowego planu stały się obowiązujące – dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:

MN 20% Z 0% Z1/2, L, D 0%

MU 20% RP 0% EE 0%

MR 20% W 0% NO 0%

§ 17

W odniesieniu do terenu objętego ustaleniami niniejszej uchwały, w granica określonych w § 1 tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żórawina, zatwierdzonego przez Gminną Radę Narodową uchwałą nr XIV/71/88 z dnia 14 czerwca 1988 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Rady Narodowej Województwa Wrocławskiego Nr 13/88 z dnia 14 czerwca 1988 r.

§ 18

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Żórawina.

§ 19

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MAREK ORGANA

Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 23 listopada 2001 r. (poz. 29)