1409

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Suchy Dwór, gmina Żórawina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 t.j. z 2001 r. ze zm.) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwy ulic we wsi Suchy Dwór, gmina Żórawina:

1) droga – część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 122 (w granicach wsi), ul. Wrocławska,

2) droga – działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 124 – ul. Majowa,

3) droga – działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 121 – ul. Główna,

4) droga – część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120 – ul. Dębowa,

5) droga – część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120 – ul. Agrestowa,

6) droga – działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 118/1 – ul. Irysowa,

7) droga – działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 119/1 – ul. Malinowa,

8) droga – działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 117 – ul. Lisia,

9) droga – działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 115 – ul. Kobierzycka.

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencji gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MAREK STANISŁAW OSIŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 29 kwietnia 2003 r. (poz. 1409)