R o z d z i a ł II

Gmina

§ 3

1. Gmina Oborniki Śląskie jest jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez organy Gminy oraz przez udział w referendum.

§ 4

1. Gmina Oborniki Śląskie położona jest w Powiecie Trzebnickim, w Województwie Dolnośląskim i obejmuje obszar 15 375 ha.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5

Siedzibą organów Gminy jest miasto Oborniki Śląskie.

§ 6

1. Godłem Gminy jest godło miasta Oborniki Śląskie w postaci wizerunku na tarczy przedstawiającego zieloną sosnę o brązowym pniu, obramowaną czarnym konturem, umieszczoną na żółtym tle. Wzór godła określa załącznik nr 2 do Statutu.

2. Godło Gminy jest znakiem prawnie chronionym. Na komercyjne używanie godła wymagana jest zgoda Burmistrza.

3. Barwy Gminy określa jej flaga. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.

4. Zasady używania godła i barw Gminy określa Rada w odrębnej uchwale.

§ 7

1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla.

2. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa wymienione w wykazie, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

3. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 8

1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do Statutu.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.